ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>> 2014-2020


sticker-website-edet-gr-highres-tG7GD.jpgΗ επιχείρηση ΜΑΡΜΑΡΑ ΥΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης ανέρχεται σε 150.000.000€. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επιχείρηση ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε. η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώθηκε στα 50.000€.

sticker-nocofund-etpa-gr-highres-DnP8X.jpg